Kalendarz » ŚLĄSKIE

    Brak wydarzeń.

Eco-Biznes » ŚLĄSKIE

Regionalne Property Forum Katowice 11-12 lutego 2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach   Główne tematy Forum: Śląsk bez kompleksów – rosną przewagi konkurencyjne regionu na inwestycyjnej mapie Polski Biura. Kapitał ludzki, edukacja, biura – gdzie leży ...
Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach Główne nurty tematyczne   Katowice, 28 stycznia 2016 r. – Wskazywanie nowych kierunków myślenia o przyszłości Europy i włączanie w publiczny dyskurs tematów, w których tkwi jeszcze nie w pełni odkryty ...
18 września 2015 roku w związku z odbywającymi się po raz pierwszy „Dniami Energii Miasta Katowice” w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbyła się debata o energooszczędnym budownictwie na Śląsku organizowana wspólnie z Dziennikiem Zachodnim. Przy tej okazji doszło do ważnego dla Parku wydarze...
Siła współpracy i konieczność dialogu z otoczeniem – to główne przesłanie V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który dziś zakończył się w Katowicach. Od trzech dni stolica górnego śląska była centrum europejskiej przedsiębiorczości. W tym czasie najlepsi eksperci z kraj...

Zakończył się pierwszy dzień Kongresu

17 września 2013, ŚLĄSKIE

Po sesji inauguracyjnej z udziałem Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego goście Kongresu wzięli udział w sesjach plenarnych dot. kryzysu w Europie i na rynkach globalnych, przedsiębiorczości kobiet oraz bezpieczeństwa informacji w sektorze MŚP. Odbyły się także wyjazdowe posiedzenia Komisji Sejmowych i Okrągłe Stoły z udziałem ekspertów. Pierwszy dzień Kongresu dobiegł końca.

Podsumowanie pierwszego dnia III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
                                                                         

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JEST KOBIETĄ

O godzinie 15.30 w Sali koncertowej CKK odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów nominacji 100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Przybliżono sylwetki setki kobiet, które swoją postawą udowadniają jak wiele można osiągnąć w biznesie. Honorowymi Ambasadorkami zostały także kobiety z zagranicy m.in. z Czech, Chorwacji, Indii, Rosji oraz Wielkiej Brytanii. Podczas sesji panelowej „Przedsiębiorczość jest kobietą” europosłanka Małgorzata Handzlik zadeklarowała swoje wsparcie w Parlamencie w promowaniu przedsiębiorczości wśród kobiet. Uczestniczki podkreślały, że kobiety odnajdują się w każdej dziedzinie biznesu w czym pomaga im determinacja i pasja. Doskonałym podsumowaniem obrad i postaw wszystkich ambasadorek jest idea „Odniosłaś sukces – bądź wzorem dla innych”, o której wspominała również Aleksandra Gajewska-Przydryga - wicemarszałek woj. śląskiego.

WYJAZDOWE POSIEDZENIA KOMISJI SEJMOWYCH NA TEMAT SEKTORA MŚP

W ramach Kongresu zorganizowano wyjazdowe posiedzenia Komisji Sejmowych: Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Podkomisji ds. innowacyjnej gospodarki i rozwoju MŚP. W ramach pierwszego posiedzenia debatowano nad oceną zapotrzebowania na innowację w sektorze MŚP. Rankingi wskazują, iż w tym zakresie Polska plasuje się poniżej średniej unijnej. Lekarstwem i szansą na poprawę sytuacji jest edukacja, współpraca i kooperacja przedsiębiorstw.

Co zrobić aby polska gospodarka była bardziej innowacyjna zastanawiali się też  uczestnicy Stałej Podkomisji Sejmowej ds. innowacyjnej gospodarki i rozwoju MŚP. Głównym punktem posiedzenia, które wywołało spore ożywienie zgromadzonej publiczności było nawiązanie współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorcami a uczelniami. Przedstawiony Program Rozwoju Przedsiębiorczości ukierunkowany został na 3 główne aspekty, którymi są nakłady na innowacyjność, poprawa warunków konkurencyjności oraz ułatwienie działalności małym i średnim firmom.


Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiono raport Ministerstwa Gospodarki na temat wykorzystania dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013 przez sektor MŚP. Wynika z niego, że na dzień 8 września 2013r. podpisano blisko 29 tys. umów na kwotę dofinansowania UE 23 mld złotych. Środki zagwarantowane dla MŚP to 9,3% wszystkich realizowanych przedsięwzięć. Projekty MSP o największej wartości realizowane są w woj.  mazowieckim, dolnośląskim i śląskim.

OKRĄGŁE STOŁY: PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE, KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI, OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU DLA MŚP ORAZ SYSTEMY PRAKTYK I STAŻY STUDENCKICH

W ramachokrągłych stołów” zaproszeni do dyskusji eksperci  debatowali m.in. nad ofertą instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Eksperci, w gronie których byli przedstawiciele instytucji publicznych, szkół wyższych i przedsiębiorstw, zastanawiali się skąd czerpać informacje na temat potrzeb przedsiębiorców w zakresie wsparcia działalności gospodarczej.

Podczas spotkania dot. systemów i praktyk studenckich próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak systemowo zagwarantować studentom możliwość odbywania praktyk i staży przygotowujących ich do wejścia na rynek pracy. Jak umożliwić im kształcenie w duchu oczekiwanych innowacji, tak dalekich od obecnego systemu edukacji. We Francji po pierwszym roku akademickim są 2 miesiące praktyk, po 2 roku – 4 miesiące, a po 4 roku – 6 miesięcy – mówił Jerzy Kędziora, dyrektor PUP w Chorzowie. W Polsce problemem jest to, że tylko 17 proc. studentów uczy się na kierunkach praktycznych. Podkreślano, że do zmian zobligowani są wszyscy, od ustawodawcy przez uczelnie, pracodawców, aż po samych  studentów.

Zaklęty krąg niespełnionych szans PPP oraz zamówień publicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw - tematem tej sesji w Sali Błękitnej były zagadnienie związane z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym. Punktem wyjścia do dyskusji był raport Najwyższej Izby Kontroli w oparciu o badania zrealizowane na przełomie 2012 i 2013 r. Według badań NIK, która przebadała 21 podmiotów PPP w Polsce dopiero raczkuje. Raport wskazuje, że tylko co 10 zainicjowana procedura zakończyła się podpisaniem umowy, a główną przyczyną niepowodzeń jest słabe przygotowanie kontraktów - bez wcześniejszych rzetelnych analiz określających potencjalne ryzyko. W trakcie debaty podano przykłady dobrych i złych praktyk w ramach PPP. Zgodnie stwierdzono, że absolutnym warunkiem powodzenia projektów w ramach formuły PPP jest transparentność oraz menagerskie zarządzanie. Obecni na Sali radcy prawni pozytywnie ocenili polskie ustawodawstwo, które określono jako wystarczające do rozwoju. Do pełnego sukcesu potrzeba jedynie śmiałości samorządów.

Okrągły stół, który poruszył kwestie kształcenia umiejętności na potrzeby dynamicznej gospodarki przedstawił dobre praktyki w zakresie kształcenia i poprawy jakości edukacji. Zrewidowanie procesu kształcenia i zapobieganie bezrobociu wśród młodych ludzi to główne cele dla resortu oświaty i przedstawicieli środowisk naukowych.

BADANIA PARP: SKUTKI SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO DLA MŚP

Eksperci oraz goście wzięli udział w dyskusji dotyczącej wpływu kryzysu w Europie i na rynkach globalnych na stan Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zaprezentowane zostały premierowe wyniki badań PARP pt. „Panel Polskich Przedsiębiorstw” dot. Skutków spowolnienia gospodarczego dla MŚP w Polsce. Zgromadzeni zgodzili się ze stwierdzeniem, że jednym z największych zagrożeń w świetle kryzysu jest monopol w poszczególnych dziedzinach. Szczególną rolę w państwach dotkniętych kryzysem odgrywa sektor finansowy, firmy, banki międzynarodowe i spółdzielcze.

CEL BIAŁEJ KSIĘGI - BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W MŚP

Panel poświęcony zagadnieniom bezpieczeństwa gospodarczego, ochrony danych osobowych i własności intelektualnych wskazywał na konieczność budowy świadomości i edukacji na rzecz ochrony informacji. Gwarantem stabilnego bezpieczeństwa państwa jest Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, której celem jest przyczynienie się do pogłębienia wiedzy oraz świadomości społecznej o bezpieczeństwie Polski i Polaków. Zaproszeni do udziału eksperci wskazywali na główne zagrożenia i niebezpieczeństwa dla współczesnej gospodarki.

PROMOCJA AUTOBIOGRAFII WILFREDA MARTENSA „EUROPA. NIKT NIE MÓWIŁ, ŻE BĘDZIE ŁATWO”

Uroczyste spotkanie rozpoczął Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Witając wszystkich zebranych nawiązał do trwającego III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako okoliczności sprzyjającej promocji książki W. Martensa. Prof. Banyś podkreślił podobieństwo różnorodności jakie łączy Unię Europejskiej i Uniwersytet jako instytucji, a także podobieństwa sektora małych i średnich przedsiębiorstw i Uniwersytetu w zakresie dążenia do autonomii. Wydawca Jerzy Samborski zaznaczył, że polskie wydanie różni się od oryginału trzema elementami. Pierwszy z nich to sam tytuł, który w oryginale brzmi Europe: I Struggle, I Overcome. Ze względu na specyfikę i historię Polski autor zgodził się bowiem na zmianę na: Europa. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Druga różnica widoczna jest na okładce, bowiem w oryginale stanowi ją zdjęcie autora, a na rynku polskim jest to obraz Rembrandta „Porwanie Europy”. Trzecia zmiana dotyczy samego czasu przedstawionego, który w oryginale obejmuje okres do 2009 roku, a w wersji polskiej obejmuje późniejszy okres. Następnie głos zabrał Janusz Steinhoff, który podkreślił historyczną rolę Polski i Solidarności w budowaniu polskiej i europejskiej demokracji. Odczytano też listy wicepremiera Janusza Piechocińskiego i samego autora książki – Wilfreda Martensa, który nie mógł uczestniczyć w uroczystym spotkaniu z powodów zdrowotnych. Jerzy Buzek będący autorem przedmowy, zaznaczył jak wyjątkowym człowiekiem jest W. Martens, który przez 12 lat kierował rządem w tak zróżnicowanym kraju jakim jest Belgia. Podczas jednej z wielu rozmów jakie obaj panowie przeprowadzili Martens miał żartobliwie powiedzieć naszemu byłemu premierowi, że rządzenie pięcioma partiami w Polce w porównaniu do rządzenia w Belgii nie powinno być problemem. Zebrani podkreślali, że W. Martens jest zwolennikiem i sprzymierzeńcem rosnącej roli Polski na arenie międzynarodowej, a jego dzieło wzmacnia naszą polską europejskość.

Powyższe spotkanie zakończyło pierwszy dzień Kongresu. Wyczerpujące debaty oraz liczne grono zgromadzonych podczas sesji gości i ekspertów to dopiero początek trwającego trzy dni Kongresu. Jutrzejszy dzień otwierają kolejne panele poświęcone finansowaniu rozwoju i inwestycji, innowacjom i nowych technologiom oraz wsparciem firm sektora MŚP i praktycznym rozwiązaniom ułatwiającym prowadzenie firmy.  

Grupa PRC Sp. z o.o. 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3

tel: (032) 364 04 07

fax: (032) 267 81 52

patrycja.sopalska@prc.pl www.prc.pl

Newsy » ŚLĄSKIE

5 stycznia 2017 15 styczeń godz. 8:00 wyjazd z starego placu targowego w Orzeszu W programie zwiedanie Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, Zamku w...
10 sierpnia 2016 Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu zaprasza do udziału w tegorocznym XIV już plenerze. Inpiracją będą Tatry, bogata kultura, pryroda,...
10 sierpnia 2016 Miejski Ośrodek Kultury zapraszan na spotkanie kulinarne, które odbędzie się 16 września o godz. 16:30. Koszt: 15 zł/os W programie...
10 sierpnia 2016 Miejski Ośrodek zaprasza na rodzinną wycieczkę do Brennej. Koszt. 30 zł. Termin; 26.08 godz. 8:00 rano wyjazd z starego placu targowego w...
27 czerwca 2016 Święto sztuki ulicznej trwa cały lipiec. Do Gliwic zjadą teatry z Francji, Hiszpanii, Rosji oraz rodzimi artyści. Narodziła się też dziecięca...
16 czerwca 2016 70 lat Piasta Gliwice, to tytuł najnowszej książki autorstwa Grzegorza Muzi – pasjonata gliwickiego sportu i jego historii - wydanej w...