Kalendarz » Karpacz

    Brak wydarzeń.

Eco-Biznes » Karpacz

Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu jeleniogórskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020   Hotelu "Konradówka"- ul. Nad Łomnicą 20c, 50-540 Ka...
W dniach 22 - 24 października 2013 w Hali sportowej przy Liceum, ul. Gimnazjalna 6a, odbędą sie targi GASTRO-HOTEL. Do Właścicieli i Menadżerów obiektów gastronomicznych i hotelarskich Zapraszamy osoby zarządzające obiektem na bezpłatne Spotkania Brokerskie w dniu 22 i 23 października 2013 r. podczas...
Dolnośląska Izba Gospodarcza we współpracy z renomowaną agencją medialną Sandstein Nowe Media z Drezna oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Stowarzyszeniem Marketingu Turystycznego Górne Łużyce mają zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie promujące projekt „Promocja turystyczna dla teren&oa...
Już po raz piaty w Karpaczu będzie organizowany STUDY TOUR Karpacz 09-12.09.2013Tradycyjnie początkiem września 2013 KOT wraz z UM Karpacza i CRIS „Kolorowa”, po raz kolejny organizuje Study Tour dla właścicieli i przedstawicieli BP przywożących swoich Gości do Karpacza.Motywem przewodnim tej edycji będzie poka...

„Pozytywna energia na Dolnym Śląsku”

30 stycznia 2013, Karpacz

Projekt „Pozytywna energia na Dolnym Śląsku” realizowany jest przez Róg S. J. Consulting & Business Training od 1 grudnia 2011 roku do 30 listopada 2013 roku. Skierowany jest on do przedsiębiorstw, zainteresowanych ograniczeniem energochłonności, kosztów energii, pragnących zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko naturalne oraz rozważających inwestycje w odnawialne źródła energii.
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2103. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Tematyka doradztwa
W ramach realizowanego projektu świadczone są usługi doradcze w zakresie zmniejszenia energochłonności w dolnośląskich przedsiębiorstwach. Doradztwo dotyczy optymalizacji rozwiązań związanych z zarządzaniem energią, energochłonnością oraz rozwiązań wpływających na ochronę środowiska. Średnio ok. 120 godzin doradczych na jedno przedsiębiorstwo.
Świadczone w ramach projektu usługi doradcze przebiegają w czterech etapach:
1. Doradztwo techniczne w zakresie zarządzania energią i optymalizacji rozwiązań związanych z poborem energii – średnio 80 godzin
Na tym etapie dokonywana jest wstępna analiza zużycia i kosztów energii, przegląd systemów energetycznych, analiza procesu przetwarzania energii w danym przedsiębiorstwie i jej zużycia w procesach produkcyjnych. Badana jest efektywność energetyczna linii produkcyjnych i technicznych oraz zużycie energii w budynkach.
Na podstawie analizy zebranych danych wskazywane są możliwości oszczędności energii, w tym oszczędności powstałe dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Następnie opracowany zostaje indywidualny plan wdrożenia rozwiązań, mających na celu zmniejszenie energochłonności w danym przedsiębiorstwie.
Doradztwo składa się z konsultacji z przedstawicielami przedsiębiorstwa, analizy zaplecza technicznego, audytu stosowanych rozwiązań.
2. Doradztwo finansowe – średnio 16 godz.
W ramach tego etapu przeprowadzona zostaje ocena opłacalności wypracowanych w 1. etapie rozwiązań oraz kalkulacja kosztów ich wdrożenia. Na tej podstawie oszacowane zostaną możliwe do uzyskania oszczędności oraz okres zwrotu inwestycji.
3. Doradztwo prawne – średnio 16 godz.
Ten etap doradztwa dotyczy określenia norm i uwarunkowań prawnych związanych z zalecanymi do wdrożenia procesami modernizacyjnymi w zakresie rozwiązań energooszczędnych. Szczególną uwagę zwraca się tu na uwarunkowania środowiskowe – obecnie większość inwestycji wymaga sporządzenia analizy wpływu inwestycji na środowisko i jej zgodności z polskimi i unijnymi przepisami. Brak takiej analizy może wpłynąć na kolizyjność planowanych do wdrożenia rozwiązań z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie, skomplikować lub wręcz zaprzepaścić proces inwestycyjny.
4. Doradztwo w zakresie zarządzania – średnio 8 godz.
W trakcie ostatniego etapu doradztwa, przedstawicielom przedsiębiorstwa objętego wsparciem, zostaną udzielone wskazówki z zakresu zarządzania ochroną środowiska, zarządzania energią w przedsiębiorstwie, wykorzystania zarządzania projektami w realizacji inwestycji środowiskowych. Doradztwo ukierunkowane jest na wdrożenie metod skutecznego zarządzania projektami inwestycji ekologicznych, a także zarządzania w zakresie energii i ochrony środowiska już po wdrożeniu zalecanych rozwiązań.
 
Dla każdego przedsiębiorstwa objętego wsparciem zostanie opracowane studium techniczno-ekonomiczne w zakresie wdrożenia rozwiązań ograniczających energochłonność, optymalizacji rozwiązań z zakresu zarządzania energią i wpływających na ochronę środowiska.

Kryteria uczestnictwa w Projekcie
Z oferowanych w ramach Projektu usług doradczych mogą skorzystać przedsiębiorstwa produkcyjne, spełniające łącznie następujące warunki: 
1. posiadające status małego lub średniego przedsiębiorstwa
2. prowadzące działalność gospodarczą i mające siedzibę lub zarejestrowany oddział na obszarze województwa dolnośląskiego
3. których działalność nie dotyczy: sektora rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowych produktów rolnych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, sektora węglowego,
4. nie pozostające pod zarządem komisarycznym, nie znajdujące się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego czy postępowania naprawczego
5. na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem
6. łączna kwota przyznanej przedsiębiorstwu pomocy de minimis  w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczyła 200 tys. EUR. 
7. deklarują wdrożenie wypracowanych w czasie doradztwa rozwiązań w całości lub w części w ciągu 9 miesięcy od jego zakończenia


Formy przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia do projektu przyjmowane są wyłącznie w oparciu o dostarczone dokumenty:
formularz zgłoszeniowy, oraz załączniki:
potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu rejestrowego nie starszego niż 3 m-ce, 
potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia o numerze NIP,
potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
zakres danych do przetwarzania,
oświadczenie, iż na podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej,
oświadczenie, iż podmiot nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
oświadczenie o kwocie przyznanej podmiotowi pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat, 
zgromadzone przez podmiot w ciągu trzech ostatnich lat zaświadczenia o przyznanej podmiotowi pomocy de minimis (jedynie w przypadku, gdy podmiot był beneficjentem takiej pomocy).
Regulamin projektu oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne zamieszczone są w zakładce „Pliki do pobrania” na stronie Projektu:www.pozytywnaenergia.org.pl

Zgłoszenia przyjmowane są w następujący sposób:
a. osobiście w Biurze Projektu;
b. za pośrednictwem poczty, na adres Biura Projektu – Róg S. J. Consulting & Business Training, ul. Robotnicza 72F lok. 209, 53-607 Wrocław.

 

Zapraszamy do udziału w Projekcie!

www.pozytywnaenergia.org.pl


Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training
BIURO PROJEKTU WE WROCŁAWIU
ul. Robotnicza 72F, lok. 209
53-607 Wrocław
tel./fax: 71 788 54 49

wroclaw@rogsj.pl

 

 

Newsy » Karpacz

14 listopada 2013 Chcesz pomóc głodnym dzieciom? Weź udział w XII edycji Świątecznego Stołu Pajacyka organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną....
12 października 2013  Kochamy konie, prerię, wiatr we włosach, kowbojskie wyczyny i ten urok miejsca i czasu. Dla tych wspomnień dzieciństwa, dla siebie i...
10 lipca 2013 Konkurs dla mieszkańców Dolnego Śląska Konkurs "Razem odkryjmy Dolny Śląsk"   Urząd  Marszałkowski...
10 lipca 2013 Karpacz został zakwalifikowany do II etapu konkursu „Europa To My” organizowanego przez Radio Zet. W mieście laureata 31 sierpnia...
30 czerwca 2013 Aż 200 PLN może latem w Karkonoszach w ciągu trzech dni zaoszczędzić czteroosobowa rodzina. Karta rabatowa Karkonosze Regioncard rozpoczyna na...
1 kwietnia 2013 Firma Lumen Technik serdecznie zaprasza mieszkańców miasta i gminy Karpacz na całkowicie bezpłatne szkolenie dotyczące Odnawialnych...