Polska: Lidzbark

ROMAN ANTOSZEWSKI

nauka

Profesor.dr.hab. Roman Antoszewski

www.antoranz.net

http://homepages.ihug.co.nz/~antora/

antora@ihug.co.nz.

Motto życiowe profesora: „Jedno zdziwienie dziennie, niweczy chandrę nieodmiennie…”

Jeżeli o kimś można powiedzieć wiele, to  pan professor jest w czołówce Ludzie Ciekawych.

Z wykształcenia fizjolog roślin, z zamiłowania propagator kultury polskiej w świecie, zwłaszcza w Nowej Zelandii. Pierwszy w świecie przygotował profesjonalną netografię, bibliofil, który zgromadził w swej kolekcji w Nowej Zelandii ponad 10.000 tomów. To wszystko znajduje się w Titirangi, Auckland NOWA ZELANDIA . Bogactwo wiedzy, doświadczeń, wykłady na wielu światowych Uczelniach, udział w licznych sympozjach czy konferencjach naukowych. Profesor jest twórcą terminu netografia – bibliografia tekstów internetowych. Profesora netografia zawiera wiele zapomnianych tekstów, wiele prac, których Autorzy juz odeszli. Znajdziesz je: http://homepages.ihug.co.nz/~antora/NETOGRAF/NETOGRAF.HTM

Motto życiowe profesora: „Jedno zdziwienie dziennie, niweczy chandrę nieodmiennie…” A jest tych zdziwień co niemiara. Za zgodą profesora będziemy zamieszczać Jego teksty. To trzeba pokazać światu, to trzeba pokazać Polakom. Wielu z nas nie wie o Jego istnieniu. To niewybaczalne.

Biegła znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, polskiego (język ojczysty). Pasywna znajomość czeskiego, ukraińskiego i Esperanto.

Wysokie kwalifikacje (na światowym poziomie) m.in. z biochemii analitycznej – technik jądrowych stosowanych w fizjologii i biochemii roślin czy zastosowania mikrokomputerów w eksperymentach biologicznych.  

Wysoko ceniony znawca historii polskiej nauki (ze szczególnym uwzględnieniem biologii) i kultury – szkolnictwo wyższe.

Nie ma drugiego na świecie tak dobrego znawcy histoii i czasów współczesnych Nowozelandczyków polskiego i słowiańskiego pochodzenia.

Autor wielu programów komputerowych do użytku laboratoryjnego czy biurowego. Światowy popularyzator nauki.

Szereg prac naukowych, referatów, autor książek  nie tylko popularnonaukowych. Pisarz, fotograf.

To tylko niewiele z umiejętności  profesora Romana Antoszewskiego.

 

Poniżej zamieszczamy równie bogatą informację o osiągnięciach profesora. To niebywałe.

W 1957 roku otrzymał tytuł magistra z fizjologii roślin na Uniwersytecie Łódzkim. W 1963 roku już na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie broni tytułu doktora nauk, a w 1968 habilitacja także na UJ w Krakowie. Rok 1974 przynosi mu tytuł profesora w dziedzinie nauk przyrodniczych

Gdzie pracował i wykładał? (kilka najważniejszych miejsc):

- Międzynarodowe Centrum Badań Rolniczych, Wageningen, Holandia

- odpowiedzialny za prowadzone w Polsce trzy kolejne projekty badawcze sponsorowanych przez USA Departament Rolnictwa

- dyrektor Departamentu Biochemii w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa – Skierniewice  

- profesor wizytujący w Instytucie Radioagronomy, Centrum Badań Jądrowych, Jülich, Niemcy;
-  starszy wykładowca w Biochemii, Dept of Plant Science i Biochemii Uniwersytetu Indii Zachodnich, St.Augustine, Trynidad i Tobago,
 - Wykładowca w Instytucie Fizjologii Roślin Uniwersytetu Umeå, Szwecja , zaproszonych przez National Science Foundation szwedzkiej
 - starszy pracownik naukowy w Instytucie Badań Rolnictwa, Wageningen, Nethertlands.
 - profesor wizytujący na Uniwersytecie w Bonn, Niemcy, nr inw. przez niemiecki Acad. Wymiana (DAAD)
 - profesor wizytujący na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt, Katedra Botaniki, Niemcy
Granty badawcze :
 1970-1982 USDA Grant zorganizowanie zespołu badawczego i prowadzenia badań w fizjologii i biochemii truskawki i jabłka (Instytut Sadownictwa, Skierniewice, Polska).
 1984/87 Europejska Wspólnota Gospodarcza Grant studiować fizjologię Cajanus Cajan (zorganizowany zespół badawczy na Uniwersytecie Indii Zachodnich, St Augustine, Trynidad)
 1988 Grant z niemieckiego Stowarzyszenia Naukowych (DFG) do prowadzenia badań na photoclimate roślin CAM (na Politechnice w Darmstadt , Niemcy)
Wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie w Umea, Szwecja, Uniwersytet w Bonn (Niemcy), Uniwersytecie Indii Zachodnich, Trynidad

 Wiele artykułów opublikowanych w czasopismach i magazynach kulturalnych.
 Około 40 międzynarodowych kongresów, konferencji, sympozjów i  udział w panelach. Wizyty w około 150 instytucjach badawczych w Europie, obu Amerykach, Azji i Pacyfiku w ramach współpracy międzynarodowej prowadzonej przez wiele organizacji naukowych i agencji rządowych.
Był Członkiem rad redakcyjnych kilku czasopism naukowych w Polsce, Członkiem Komitetu Redakcyjnego. Właściciel "kraj" , Polskiego dwutygodnika publikowanego w Nowej Zelandii.
- Prezes Federacji Towarzystw Europejskich Fizjologii Roślin (FESPP)
- Członek Komitetu Federacji Europejskich Towarzystw Zakładu Fizjologia (FESPP)
- Przewodniczący Biochemii i Fizjologii Roślin Sekcji Polskiej botaniczne społeczeństwa
- członek Europejskiego Towarzystwa Zastosowanie energii jądrowej w Rolnictwa (Esna), organizator Grupy Roboczej XI - Zastosowanie izotopów w Fizjologii Roślin
 - Członek Komitetu Międzynarodowej Rady na Roślin
 - Członek Komitetu Organizacyjnego Karaibów Akademii Nauk

 - Członek Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (Współorganizator XIX Intern Hort Kongres, Warszawa, 1976 - redaktor naczelny z obrad Kongresu, 5 objętości)
 - Amerykańskie Towarzystwo fizjologów roślin (do 1989 roku)
 - Federacja Europejskich Stowarzyszeń Fizjologii Roślin
 - Polskie Towarzystwo Botaniczne
 - Trynidad i Tobago Towarzystwo Naukowe
 - Nowa Zelandia Towarzystwo fizjologów roślin
 - PEN - Nowa Zelandia Writers Association

 

a tu szczegółowa wersja angielska

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS:

  1957 - M.Sc. in Plant Physiology, University of Lódz, Poland

  1963 - Ph.D. in Plant Physiology, Jagiellonian University, Cracow, Poland

  1963/4 - Postdoctoral practice at Yale University, New Haven, Con., USA (research under Prof. A. Galston)

  1968 - D.Sc. (Habilitation) in Natural Sciences (Jagiellonian University, Cracow, Poland

  1974 - Professor in Natural Sciences, Research Institute of Pomology, Skierniewice, Poland

 

LANGUAGES: English, German, Russian, Polish (mother tongue)

                   passive: Czech, Ukrainian, Esperanto

 

AREAS OF COMPETENCE:

  1) Analytical biochemistry. Nuclear techniques applicable in plant physiology and biochemistry; use of microcomputers in biological experimentation.

  2) Physiology, ecophysiology, and biochemistry of horticultural plants, fruits, fruiting and related processes

  3) Biochemistry of plant growth regulators, transport phenomena in plants, sink-donor relations.

 

OTHER AREAS OF INTEREST:

   1) Flow of information in biological systems (holistic approach).

   2) History of Polish science (biology) and culture (higher education).                              

   3) History and current status of New Zealanders of Polish and Slavic origin.

   4) Construction of equipment for plant physiological and biochemical research in laboratory and field conditions.

  5) Writing computer programs for laboratory and office use.

  6) Popularization of science.

 

HOBBY: Computers, Scientific Photography, Writer.

            Owner of a book collection related to Polish history, literature, customs, science and ethnography (circa 10.000 vols).

 

POSTS HELD:

 1955-1957 Technical assist., Dept of Plant Physiology, University of Lodz, Poland;

 1957-1961 Research assist., ibid.,

 1961-1964 Research assist., Research Institute of Pomology, Skierniewice, Poland;

 1964-1970 Head of the Isotope Laboratory of Fruit Biochemistry, ibid.;

 1972/3 - Grantee of the International Agricultural Research Centre, Wageningen, The Netherlands.

 1966-1982 Principal Investigator of three consecutive research projects sponsored by the US Dept of Agriculture and conducted in Poland;

 1970-1982 Head of the Dept of Biochemistry, Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice, Poland;

 1982-1984 Visiting Professor at the Institute of Radioagronomy, Nuclear Research Centre, Jülich, Germany;

 1984-1988 Senior Lecturer in Biochemistry, Dept of Plant Science and Biochemistry, The University of the West Indies, St.Augustine, Trinidad and Tobago,

 1989-1990 Senior Research Fellow, National University of Singapore, Dept of Botany, Singapore.

 1991-1992 Hon. Assoc. Res. Fellow, Waikato University, New  Zealand.

 1993 - 2005 Roman Research and Translation Co.Inc; Director

  retired

 

TRANSIENT POSTS HELD:

 1976 - Visiting Professor at the Institute of Plant Physiology, University of Umeå, Sweden, invited by the Swedish National Science Foundation (6 months);

 1978 - Senior Research Fellow at the Research Institute of Agriculture, Wageningen, The Nethertlands.

 1980 - Visiting Professor at the University of Bonn, Germany, inv. by the German Acad. Exchange Service (DAAD) (6 months).

 1988-1989 Visiting Professor at the Technical University of Darmstadt, Department of Botany, Germany.

RESEARCH GRANTS:

 1970-1982 USDA Grant to organize research team and conduct research on physiology and biochemistry of strawberry and apple (Research Institute of Pomology, Skierniewice, Poland).

 1984-87 European Economic Community Grant to study physiology of Cajanus cajan (research team organized at the University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad)

 1988 Grant from German Scientific Association (DFG) to conduct research on photoclimate of CAM plants (at the Technical University of Darmstadt, Germany)

 

TEACHING EXPERIENCE, PUBLICATIONS AND CONFERENCES:

 Lectures on physiology of fruiting at the University of Warsaw, supervising 12 MSc works and 5 PhD thesis at the University of Warsaw, Jagiellonian University Cracow and the Research Institute of Pomology, Poland.

 Full course of plant biochemistry for 3rd year of Nat. Sciences students of the University of West Indies, Trinidad

 Lectures and seminars on fruit physiology at the University of Umeå, Sweden, and University of Bonn, Germany.

 About 130 papers published (most in refereered international journals);

 A monograph on the physiology and biochemistry of strawberry;

 Many articles published in journals and cultural magazines;

 About 40 international congresses, conferences, symposia and panels attended, usually with an invited paper, communication or poster presentation.

 Visits to about 150 research institutions in Europe, Americas, Asia and Pacific countries in frame of international co-operation conducted by several Scientific Organisations and Governmental Agencies.

Member of Editorial Boards of several Polish scientific journals (until 1982)

Member of the Editorial Board, owner of "Kraj", Polish biweekly magazine published in New Zealand.

 

SCIENTIFIC ASSOCIATIONS:

 1980-1982 President of the Federation of European Societies of Plant Physiology (FESPP);

 1976-1984 Member of the Committee of the Federation of European Societies of Plant Physiology (FESPP);

 1979-1982 Chairman of Plant Biochemistry and Physiology Section of the Polish Botanical Society;

 Since 1970 member of the European Society of Nuclear Energy Application in Agriculture (ESNA), organizer of XI Working Group - Use of Isotopes in Plant Physiology;

 Committee Member of the International Council on Plant Nutrition until 1988;

 Member of the Organizing Committee of the Caribbean Academy of Science (1986-1988)

 Member of:

 International Society of Horticultural Science (Co-organizer of the XIX Intern. Hort. Congress, Warsaw, 1976 - Editor-in-chief of Congress Proceedings, 5 vols)

 American Society of Plant Physiologists (until 1989)

 Federation of European Societies of Plant Physiology

 Polish Botanical Society

 Trinidad and Tobago Scientific Association (until 1988).

 New Zealand Society of Plant Physiologists (until 2004)

 PEN-New Zealand Writers Association.