Kalendarz » Polska

    Brak wydarzeń.

"Projekty flagowe dla zintegrowanego rozwoju u progu nowego XX -lecia współpracy na pograniczu Polsko - Czeskim"

21 stycznia 2014, Wrocław

16.I.2014 r. do Zamku "KSIĄŻ" odbyła się (pod honorowym patronatem Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Pani Elżbiety Bieńkowskiej), ciekawa ze względu na znaczenie dla rozwoju regionu oraz dla biznesu i turystyki w tym "uzdrowiskowej", - Międzynarodowa Konferencja  - pt: "Projekty flagowe dla zintegrowanego rozwoju u progu nowego XX -lecia współpracy na pograniczu Polsko - Czeskim".

(Widok na Zamek Książ, miejsce konferencji  http://pl.wikipedia.org/wiki/Książ
W założeniu, to 1-sza część informacji z konferencji jako główny schemat dalszego rozwinięcia przemyśleń i wniosków, odnoszących się do problemów wywołanych podczas poszczególnych sesji  i paneli. Część ta, jest pomyślana jako główny moduł dalszej nawigacji w temacie "projektów flagowych". W ten sposób, nie traktując zbyt powierzchownie wywołanych problemów, będzie można, lepiej - kolejno je rozwinąć o wymianę myśli wokół tematów odnieść do różnych kontekstów. Część 1-sza w założeniu służy w dużej mierze identyfikacj0 "interesariuszy" i uczestników debaty. Przytoczony ale trochę wyrwany z kontekstu fragment dyskusji z Panelu 1-go, stanowi przykład sposobów odniesienia się do głównego tematu konferencji.)
 
Zrealizowany Program Konferencji podsumowującej 20 lat współpracy: 
Otwarcia konferencji, zaplanowanego na godz. 9.30 dokonali;
- Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego (PL)
- Michał Pastvinsky, Dyr. dep. Współpracy z zagr. Min. Środowiska (CZ)
- Maciej Borsa, Dyr. Instytutu Rozwoju Regionalnego (PL)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SESJA I:  Najważniejsze osiągnięcia w XX- leciu współpracy na rzecz rozwoju przestrzennego pogranicza Polsko-Czeskiego

Sesja została poświęcona podsumowaniu kluczowych działań, przedsięwzięć i projektów realizowanych na pograniczu Polski i Czech, a także przeglądowi i ocenie struktur uraz form współpracy instytucjonalnej w celu wypracowania wskazań dla nowego okresu współpracy na pograniczu. 

 

Moderator Sesji; Magdalena Belof, (PL, z-ca dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego,)

W sesji głos zabrali:

 

- Julian Golak - "Idee solidarności Polsko- Czeskiej we współpracy regionów pogranicza" - (PL, radny Sejmiku WD, http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Golak ) oraz Petr Uzel (CZ, były współprzewodniczący Grupy Roboczej ds. Rozwoju Regionalnego Pogranicza Polsko- Czeskiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej) ;

- Maciej Borsa - "Planowanie i co dalej? Najważniejsze dokumenty planistyczne pogranicza i ich krytyczna ocena."- (PL, Dyrektor Inst. Rozw. Regionalnego) / w wystąpieniu zostały szczegółowo i ciekawie omówione dotychczasowe wspólne Polsko- Czeskie przedsięwzięcia planistyczne, udokumentowane na specjalnie wydanej płycie przekazanej uczestnikom konferencji, /

- Iwona Brol - "Wspólne pogranicze - wspólne struktury; 20 lat kształtowania się struktur współpracy na pograniczu Polski i Czech." - (PL, Dyrektor. dep. Współpracy Terytorialnej, MIR,)

(na zdjęciu Jiri Horaćek, CZ)

 

- Jiri Horaćek - "Programy Współpracy Transgranicznej realizowanej w/r EWT, Programu Interreg Polska- Czechy, ocena i wnioski”, (CZ, Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Terytorytorialnej Rep. Czeska - Polska 2007-2013, Min. Rozw. Regionalnego)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

SESJA II: Projekty flagowe dla rozwoju przestrzeni  pogranicza polsko – czeskiego ze szczególnym  uwzględnieniem perspektywy lat 2014 – 2020

 

W części wprowadzającej Pani Miroslava Piśova' (CZ, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) omówiła aktualny stan prac nad kształtem Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Republika Czeska na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem idei projektów flagowych. 

 

PANEL 1; Dziedzictwo kulturowe i wysoka jakość środowiska bazą dla rozwoju turystyki. Panel dotyczył zagadnień ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego na pograniczu polsko-czeskim w kontekście rozwoju turystyki. Szczególna uwaga poświęcona była zagadnieniom integracji istniejących ofert i produktów turystycznych oraz możliwościom rozwoju wspólnej oferty, zwłaszcza w zakresie turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej a także turystyki aktywnej. 

Moderator; Janusz Korzeń (PL, Redaktor Naczelny Przeglądu Urbanistycznego)

Paneliści:

- Jacek Potocki, (PL, Uniwersytet Ekonomiczny Ww, Wydz. w J.Górze)

- Paweł Skrzywanek,  (PL, Dyr. Uzdrowisk Kłodzkich,)

- Piotr Mielec, (PL, Dyr. Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,)

- Vladimir Odehnal, (CZ, Zespół Uzdrowisk Republiki Czeskiej,)

- Jan Sobotka, (CZ, Burmistrz Miasta Vrchlabi, P-cy Zw. Gmin Karkonoskich,)

- Pan Paweł Skrzywanek (PL, dyrektor Uzdrowisk Kłodzkich, znany działacz "Solidarności Polsko- Czeskiej" o czeskich korzeniach rodzinnych na co jak stwierdził wskazuje pochodzenie nazwiska /Skrzywanek - to Skowronek/), wyraził jeden z bardziej krytycznych poglądów (z którym się niestety zgadzam, stąd przenosząc całe, szczegółowe sprawozdanie do kolejnego e-maila, ten głos z 1-szej rundy wypowiedzi panelu, przytaczam teraz dla przykładu), nawiązał on do wypowiedzi dyrektora Macieja Borsy z "IRT", który na wstępie jako jeden z otwierających konferencję wspomniał o "normalności" jaka ma miejsce dzisiaj w relacjach transgranicznych i ta normalność wyraża się obecnym zmniejszeniem przekroczeń granicy Polsko - Czeskiej, będąc zdaniem Pana Borsy - przejawem nasycenia. Trudno się z taką tezą zgodzić, bo to co obserwujemy jest bardziej przejawem nie tyle normalności co jednak "OBOJĘTNOŚCI" - stwierdził Pan Skrzywanek. Kiedyś, jak analizujemy to z Panem Henclem, (Czeski działacz ruchu Solidarności Polsko- Czeskiej), nasze pomysły były bardziej ambitne - powinno być o wiele lepiej. Gdy się słucha wypowiedzi polityków Czeskich i Polskich, to wyraźnie widać obojętność w odniesieniu do tematów transgranicznych, przykład drogi S8, nie zachowujemy się jak przyjaciele. Dzisiaj brakuje nam ikry, (z urzędniczyliśmy). W obu krajach odwróciliśmy się od obywateli. Powinniśmy pamiętać, że im mniej teraz Państwa a więcej pomysłów obywatelskich w planowanych i realizowanych działaniach, tym lepiej dla rozwoju. Praktycznie już od dawna granica Polsko - Czeska, formalnie nie istnieje ale patrząc na szeroko rozumianą infrastrukturę, to mamy do czynienia z infrastrukturą taką, jak wrogich wobec siebie państw.  

 

- w końcowej części panelu, uczestnicy na pytanie moderatora; Janusza Korzenia odnośnie własnych propozycji "projektów flagowych", o charakterze integrującym i ponad lokalnym, podjęli próbę ich sformułowania w ramach prowadzonej dyskusji. Podkreślili przede wszystkim, potrzebę dokonania inwentaryzacji efektów działań, finansowanych z różnych programów ale ważnych dla obecnego okresu programowania. Chodzi w rezultacie o wykonanie katalogu i na jego tle zastanowienia się czego nam brakuje, by np. przyciągnąć turystów "ze świata". (szlaki architektury, szlaki biegowe czy rowerowe - łącząc w sposób atrakcyjny już istniejące odcinki i punktowe inwestycje). Istnieje wyraźna potrzeba weryfikacji i aktualizacji koncepcji "Programowania Polsko - Czeskiego". Projekty flagowe mają mieć niepowtarzalny charakter, jaki w ramach możliwości  tylko jednego partnera nie mógłby być osiągnięty i zrealizowany a przede wszystkim charakter sieciowy. Np. po Polskiej stronie granicy koncentruje się większość historycznych uzdrowisk jakie powstały w tych rejonach a po stronie Czeskiej większość zamków i Pałaców oraz ośrodków rehabilitacyjnych - chodzi o to, by to ze sobą powiązać w sieć, tworząc spójną ofertę. By jak w innych regionach europy dogadały się między sobą "kasy chorych' współfinansujące lecznictwo uzdrowiskowe. (30.I.2014 r. Polska Organizacja Turystyczna (POT), organizuje w Warszawie konferencję, której tematem będzie analiza realizowanych projektów, mogących być elementem większego projektu flagowego.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przerwa obiadowa 

Wracając z obiadu, był czas na spacer po zamku

(na zdjęciu redaktor naczelny e-karkonosze.eu, Pan Andrzej Ploch,) 

 

PANEL 2. Problemy demograficzne a edukacja i rynek pracy.

Panel poświęcony był możliwościom reagowania na negatywne zjawiska demograficzne na obszarze pogranicza polsko-czeskiego, zwłaszcza w kontekście wspierania i rozwoju atrakcyjnej oferty edukacji młodzieży, form kształcenia ustawicznego i zawodowego, rozwoju i stymulowania mobilności na rynku pracy a także rozwoju innowacyjności w oparciu o współpracę ośrodków akademickich na pograniczu.

Moderator, Marian Kachniarz, (PL, Uniwersytet Ekon Ww, wydz. w J. Górze)

Paneliści:

- Waldemar Zadka,  (PL, Dyr. dep. Edukacji i Rynku Pracy, UMW Opolskiego,)

- Witold Wieczorek, (PL, Dep. Współpracy Terytorialnej, MIR,)

- Jaroslav Burian, (CZ, Uniwersytet Palacki w Ołomuńcu, Wydz. Nauk Przyrodniczych,)

- Hynek Orsag, (CZ, Urząd Kraju Morawsko- Śląskiego, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA,)

W tej części dyskusji _udział wzięli:

- Grzegorz Rychter, (PL, Prezes KARR S.A.), który nawiązując do problemów demografii i zwiększonego bezrobocia występującego w obszarach nadgranicznych praktycznie po obu stronach granicy, zwrócił uwagę na dynamiczne zmiany na rynku pracy za którymi nie zawsze potrafimy nadążać. Wyrazem tego jest fakt, iż wśród 10 -ciu najbardziej obecnie poszukiwanych zawodów, praktycznie 5 z nich, nie było praktycznie znanych i nie istniało w 2000 r. W sytuacji analizowanych obszarów należy się skoncentrować na potrzebach ludzi starszych. Powstają nowe usługi jakie mogą oferować hotelarze i jest to szansa na stworzenie nowych produktów.

- Jacek Jakubiec, (PL, Euroregion "NYSA",), zwrócił uwagę na liczne zabytki na obszarach przygranicznych, które w dużym stopniu nauczyliśmy się odtwarzać i "rewitalizować" w oparciu o umiejętności lokalnego rzemiosła. Rzemiosło powinno być naszą specjalnością i zaangażowanie w tym kierunku winno, poprawić sytuację w zakresie  bezrobocia i je zmniejszyć.

- Leszek Pieczyński, (PL, Loża Dolnośląska BCC) nawiązał do wyjazdu na jedno z ubiegłorocznych posiedzeń KM RPO WD jakie odbyło się w Dusznikach. Jadąc autobusem w kierunku granicy Czeskiej, członkowie KM RPO WD zapoznawali się po drodze z przeglądem inwestycji, dotychczas zrealizowanych w ramach RPO. Mimo uzyskanych niewątpliwych korzyści i efektów ze względu na ich praktycznie "punktowy charakter", nie odnosi się wrażenia, że wyraźnie podniesiona została tym samym atrakcyjność obszaru. "Nic nie wskazywało" na jakiś atrakcyjny cel, mogący wzbudzić zainteresowanie turysty czy człowieka ze sfery biznesu i nie czuło się wzajemnej synergii projektów. Dotyczy to zarówno samej trasy (szlaku) do granicy jak też samej granicy oraz tego co może być dla kogoś atrakcyjne a zlokalizowane bliżej lub dalej po stronie czeskiej. (nie ma też takiego myślenia po stronie Czeskiej) Z perspektywy mieszkańca Wrocławia nie wydaje się, że to obszar atrakcyjny do częstych odwiedzin czy eksploracji i faktycznie tak chyba jest, gdyż dopiero z rozmów na miejscu wynikło, że > 40 % dochodu do niezbyt bogatego budżetu miejscowości uzdrowiskowych, wnoszą mieszkańcy przygranicznych miejscowości po czeskiej stronie i gdyby nie oni to wątpliwy "dobrobyt" mieszkańców uzdrowisk byłby zagrożony. Strategie rozwoju regionalnego nie uwzględniają takich zdroworozsądkowych kontekstów, taktując sąsiadujące obszary przygraniczne jako nieistniejące. Jednak wszelkie wahania w ruchu przygranicznym natychmiast wpływają na kondycję finansową usługodawców po obu stronach. By zgodnie z zasadami biznesu, interes się rozwijał, nie może być jednostronny, stąd też szczególnie ważne jest, by drugiej stronie zapewnić dochody i wspierać ją w rozwoju - to nie może być miejsca na "wzajemną obojętność". I tu należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy tak jest? 

Patrząc na obszary transgraniczne znajdujące się dzisiaj w relatywnie najgorszej sytuacji demograficznej i w zakresie bezrobocia, mimo posiadania często tak wspaniałych, naturalnych warunków do turystyki oraz powiązanych z nią przedsięwzięć biznesowych. Jeżeli więc, turystyka i biznes, zgodnie z dotychczasową diagnozą, są priorytetami i mają w nowej perspektywie programowej 2014-2020, stanowić "wzmocnione panaceum" na wszystkie bolączki, - to gdy "nic" jak widać dotąd, zdecydowanie nie zachęca i nie wymusza na żywej tkance tych obszarów, odpowiedniego "krwiobiegu", to w naturze taka tkanka, niestety zamiera. Stąd też kierując się filozofią, zastosowania wsparcia poprzez "PROJEKTY FLAGOWE" warto wykorzystać w ramach kreowanych różnych pomysłów, stosowany we Francji i Hiszpanii model, inspirowany innowacyjnymi sposobami "zarządzania centrami współczesnych miast". Model powstał we Francji, jako potrzeba przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom i został nam udostępniony w 2005 r. w ramach realizowanego z MRR wspólnego Polsko - Francuskiego projektu. Polega on na tym, że zagospodarowanie przestrzeni ulic w centrach miast planuje się w sposób przemyślany, tak jak pasaże w  centrach handlowych, by naturalnie uatrakcyjnić i "wymusić" oraz ukierunkować ruch klientów. Temat niewątpliwie ambitny i wymagający posiadania wiedzy i zdolności organizacyjnej w zakresie "wielopoziomowego zarządzania" o którym się dużo mówi ale na razie nie potrafimy go zastosować. Użycie takiego modelu wydaje się racjonalnym podejściem systemowym, by ożywić szlaki transgraniczne i jedynym możliwym, póki są do wykorzystania na cele wzmacniania ponad lokalnej spójności, fundusze europejskie. Biznes i turystyczne atrakcje szlaku muszą ze sobą kooperować tworząc odpowiednią masę krytyczną, zdolną wywołać wzajemne zainteresowanie w przestrzeni ponad lokalnej, by przywrócić naturalny "miastotwórczy" sens jaki miały dawne szlaki handlowe  przechodzące przez Polsko - Czeskie granice, stając się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców regionalnych "metropolii". Problem oczywiście dotyczy też, innych dolnośląskich i nie tylko dolnośląskich obszarów przygranicznych i jest bardzo ważny.

- - - - - - - - - - - - -

PANEL 3. Nowe formy współpracy szansą na zintegrowany rozwój pogranicza.

W ramach panelu dyskutowano potrzeby i możliwości podnoszenia efektywności w zakresie współpracy instytucjonalnej na różnych szczeblach i w różnych sektorach planowania i zarządzania na obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Uwaga zwrócono na nowe wyzwania i koncepcje kształtowania współpracy wieloszczeblowej w oparciu o dostępność informacji i partycypację obywatelską. 

 

(Na zdjęciu zrobionym przez redaktora A. Plocha, podczas przerwy w obradach na tle sali balowej, gdzie odbywała się konferencja z Panią Kamilą Hlinkovą - zajmującą stanowisko, trochę dla nas niezrozumiałe a redaktor A. Ploch - tłumaczy je jako z-ca Przewodniczącego Związku Czeskich Miast i Gmin Karkonoskich: vykooa rediteka w Krkonośe - swiazek mest a obci /Zw. Miast i Gmin/  www.svazek.krkonose.eu  www.rozvoj.krkonose.eu , /przy okazji - Inteligentna Strategia Rozwoju Karkonoszy, http://www.krkonose.eu/webpage_pdf.php?page=smo-dotaceprojekty&pdfid=2 )

 

Panel moderował; Roman Szełemiej (PL, Prezydent M. W-cha)

Paneliści;

- Rafał Prietzel, (PL, Wspólny Sekretariat Techniczny PO Współpr. Transgr. Rep. Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013,)

- Jan Birke, (CZ, Burmistrz Miasta Nachod,) 

- Radosław Pietuch, (PL, Sekretarz Euroregionu Glacensis,) 

- Branislav Zacharides, (CZ, Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA,) 

_Dyskusja_

- - - - - - - - - - - - - - - -

Na zakończenie konferencji dokonano podsumowania, które wraz z szerszym opisem poszczególnych sesji i paneli dyskusyjnych prześlę wraz z linkami do prezentacji, gdy tylko zostaną udostępnione przez organizatorów. Nie byłem całkiem do końca ze względu na zaplanowane na godz. 18.00 spotkanie we Wrocławiu.  

 

Pozdrawiam, Leszek Pieczyński,

Koordynator Rady Doradców Loży Dolnośląskiej BCC

 

Biznes »

3 lutego 2016 Regionalne Property Forum Katowice 11-12 lutego 2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach   Główne tematy...
28 stycznia 2016 Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach Główne nurty tematyczne   Katowice, 28 stycznia...