Kalendarz » Polska

  Brak wydarzeń.

X Polsko- Saksońskie Forum Gospodarcze w oczach Leszka Pieczyńskiego

17 października 2013, Wrocław
Uczestnicząc w wielu ciekawych i inspirujących wydarzeniach nie bardzo nadążam z przetwarzaniem absorbowanej wiedzy pod określone bieżące czy też przyszłe potrzeby ale nikt tego mniej lub bardziej instytucjonalnie nie robi, by taką wiedzę szerzej wykorzystać. Ten deficyt wyraźnie widać na portalach i stronach cyklicznych przedsięwzięć. Nie widać żadnych śladów, by zainicjowane impulsy przekształcały się w konkretne działania.
Przesyłam Ci subiektywną notatkę z ciekawego wydarzenia I-szej części  X Polsko- Saksońskiego Forum Gospodarczego,  http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Gospodarka/zdjecia/Zaproszenie_X_PSFG-2013-broschura-PL.pdf
(Tych ciekawych wydarzeń o tematyce gospodarczej szczególnie z akcentem Niemieckim w tym tygodniu nie brakowało, gdyż zaraz po X Forum w dniach 15-16.X.2013 r. w Centrum im. willy brandta, we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa pt. "MIKROKOSMOS INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, POGRANICZE POLSKO - NIEMIECKIE W PROCESIE PRZEMIAN" . Po 1989 roku pogranicze polsko- niemieckie znalazło się w procesie politycznej, gospodarczej i społeczno- kulturowej rekonfiguracji przestrzeni europejskiej. Granica fizyczna, która wraz z przystąpieniem do strefy Schengen zniknęła, wydaje się dalej funkcjonować jako granica mentalna między społeczeństwami pogranicza i nadal "utrudnia" codzienną kooperację i komunikację. Potwierdzają to przeprowadzone badania opisane w publikacji pod tytułem "Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu Polsko - Niemieckim" opracowanej przez zespół; Andrzej Raczyk, Sylwia Dołzbłasz oraz Małgorzata Leśniak- Johann i zaprezentowanej na tej konferencji. Przeprowadzone badania pokazują, że przedsiębiorcy po obu stronach granicy praktycznie ze sobą nie kooperują a cała ich aktywność gospodarcza koncentruje się na własnych lokalnych i narodowych rynkach. Pewną nadzieją na zmianę, choć realna skala wpływu na widoczne efekty jest raczej niewielka mogą być "UNIWERSYTETY JAKO INKUBATORY INNOWACYJNOŚCI" zaprezentowane  przez Panią dr Dagmarę Jejśniak- Quast w jednym z referatów dotyczących współpracy naukowej na pograniczach.)
Wracając do Forum, 1-szą  część e-maila poświęcam wystąpieniom wprowadzającym do późniejszych warsztatów ale też wynika z nich zasadnicza różnica w podejściu do spraw gospodarczych. Poniżej trochę symboliczne zdjęcie pokazujące nasze podejście do problematyki gospodarczej w strategiach w relacji do całości  "aktywności w sprawach uznawanych przez nas za strategiczne" oraz chęci rozbudowy nie zawsze do końca przemyślanej infrastruktury w regionie. Powstaje infrastruktura w którą często nie potrafimy tchnąć życia.

Otwierając X Forum,  Pan Jerzy Tutaj, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, podkreślił, że tematyka Forum odnosi się również do celu szczegółowego dolnośląskiej strategii, sformułowanego jako: WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, ZWŁASZCZA MŚP oraz DZIAŁAŃ ZGRUPOWANYCH w MAKRO-SFERZE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ”., głównie w zakresie zadań odnoszących się do tworzenia korzystnych warunków do międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, wymiany doświadczeń oraz wykorzystywania modeli biznesowych. .Podkreślił iż cieszy się, że współpraca osiąga coraz wyższy poziom i wpływa na coraz lepszy bilans handlowy przez co wszyscy stajemy się beneficjentami jej efektów. Myślą przewodnią są innowacje co znajduje wyraz w (ostatnim) priorytecie uchwalonej w lutym br. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. Chcemy korzystać z doświadczeń Saksonii oraz wykorzystać to, co proponuje nam Unia Europejska. Powstające samorzutnie w ostatnich latach tendencje tworzenia się klastrów, mają świadczyć o większej dojrzałości przedsiębiorców, samorządowców oraz świata nauki. Współpraca Dolnego Śląska z Saksonią jak też krystalizujące się inicjatywy klastrowe będą impulsem dla pomostu szerszej współpracy z regionami Europy.

Pan Sven Morlok, Saksoński Minister Gospodarki, Pracy i Transportu Saksonii,  odniósł się do istniejącej już dość dobrej infrastruktury, połączenie autostradowe, nowy most na Nysie, coraz lepsze połączenie kolejowe. Jest porozumienie z Deutche Bahn odnośnie elektryfikacji linii kolejowej pomiędzy Dreznem a Goerlitz. W komunikacji coraz bardziej stawiamy na zdalne systemy przez internet, dzięki temu możemy lepiej sprostać wymogom konkurencji, stosując nowe rozwiązania. Dzisiaj Saksonia jest na 15 - stym miejscu na 275 regionów UE w zakresie innowacyjności i jest uznawana za „Leadera Innowacyjności”. Podobnie wysoką pozycję uzyskała Saksonia w zakresie Eksportu, który systematycznie rośnie od lat, również dzięki innowacyjności. Sektor Badawczo- Rozwojowy ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę badawczą czemu też sprzyja mocne środowisko akademickie. (5 WSzZ, 6 ść Instytutów Maxa Planck'a, 15 instytutów Fraenhofera). Saksonia staje się miejscem licznych inwestycji gospodarczych a troską władz Saksonii jest, by studenci, którzy opuszczają szkoły wyższe włączali się procesy rozwoju regionu. Dzisiaj praktycznie nie wiemy jaką technologię rozwijać w perspektywie 10-15 lat. Jeżeli spojrzymy na nowe technologie, to nie stawiamy już na pojedyncze branże tylko na punkty i obszary krzyżowania się ze sobą poszczególnych branż i technologii. W ten sposób stawiamy na tzw. „lekkie technologie” mikro-czipy w różnych zastosowaniach monitorujących i sterujących procesami.  Energetyka w Saksonii wspiera prace badawcze w zakresie pozyskiwania energii z gazu oraz sterowania sieciami dostaw energii i tu wykorzystuje się innowacje powstające na styku branż i poszczególnych dziedzin naukowych, mają zastosowanie  w takich branżach jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy czy budowy maszyn. Potrzebne są nowe wytrzymałe lecz coraz lżejsze materiały, by obniżyć ciężar konstrukcji, co prowadzi do oszczędności zużycia energii, stąd dla rozwoju wybrane zostały te atrakcyjne tematy.


Pan Szustkiewicz, przedstawiciel MG,  przeczytał w imieniu nieobecnej na Forum Pani Antoniszyn- Klik,  wiceminister Gospodarki  - list do uczestników forum. Pani Wiceminister podziękowała za zaproszenie i wysiłek w zakresie organizacji forum. W ostatniej dekadzie powstały powstały silne powiązania gospodarcze Polski i Niemiec. Obroty Niemiec z Polską przekraczają poziom obrotów Niemiec z Hiszpanią, czy Japonią.  Celem innowacyjnej aktywności i wzajemnej współpracy jest działanie na rzecz powstrzymanie „DEINDUSTRIALIZACJI EUROPY”. Do tego celu trzeba wykorzystać uzyskane europejskie środki na cele;
 • Ochrona środowiska,
 • Gospodarcze wykorzystanie zasobów,
 • Transport.

Poszukujemy takich projektów w obszarach, które włączają do współpracy Agencje Rozwoju Gospodarczego oraz Izby Przemysłowo-Handlowe. Doświadczenie pokazuje, że nie chodzi tylko o pieniądze ale o partnerstwo pomiędzy regionami. Ta współpraca przebiega dobrze na wielu płaszczyznach i dzięki umiejętnemu wykorzystaniu funduszy europejskich dokonuje się również w odniesieniu do kultury i wymiany młodzieży. Realizowane są projekty inwestycyjne w zakresie budownictwa energooszczędnego, rozwoju transportu publicznego oraz energetyki. Gotowość wzajemnej współpracy w zakresie innowacyjnych technologii, to działanie na rzecz rozwoju Konkurencyjnej Unii Europejskiej.

Dr Gottfried Zeitz, Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu, dziękując za zaproszenie do udziału w forum stwierdził, iż kontakty wzajemne mają charakter nie tylko sąsiedzki ale też przyjazny. Przykładem jest historia naszych wspólnych forów i obecnego X- go z kolei forum gospodarczego. Polska gospodarka zmienia się dynamicznie, poprawiają się warunki życia ludności a innowacje wdrażane stają się  istotnym czynnikiem skutecznego gospodarowania, decydującym o konkurencyjności naszych przedsiębiorców. Stąd życzy udanej konferencji.

Pan Maciej Zathey, dyrektor Dep. Rozwoju Regionalnego UMWD, po części oficjalnych wystąpień wygłosił referat na temat wspierania przedsiębiorczości w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. w której mocny akcent skierowany został na rozwój gospodarki i innowacje (ujętej jako ostatni z określonych w Strategii priorytetów). Postawiono na tzw. Złoty trójkąt „Gospodarka -- Człowiek – Środowisko” w taki sposób, by nowoczesność nie powodowała nadmiaru eksploatacji zasobów naturalnych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Temu musi służyć infrastruktura i mobilność oraz wzrost konkurencyjności naszych przedsiębiorstw i wspierania przedsięwzięć o dużym poziomie ryzyka. Podkreślił, że strategia zawiera również troskę o zatrudnienie. Te kwestie zostały ujęte w strategii i do nich należy teraz dostosować  Regionalny Program Operacyjny Województwa jak też poszczególne polityki.  Samorząd Wojewódzki w Polsce nie ma takiej samodzielności jak autonomiczny Land w Niemczech, stąd kierunkujemy się na oddziaływanie przez Polityki. Gdy pytamy przedsiębiorców, co możemy zrobić i jak pomóc jako administracja, to słyszymy często, że nie przeszkadzać. Chcemy jednak odgrywać rolę Katalizatora powiązań biznesu z szeroko rozumianą gospodarką, chcemy by takie fora jak dzisiaj były czynnikami rozwoju współpracy z biznesem, by ich uczestnicy mogli nawiązywać bezpośrednie kontakty, stąd również nasz nacisk na tworzenie klastrów. Chcemy wiązać współpracę przedsiębiorców z uczelniami oraz Instytutami Badawczo- Rozwojowymi. Nowością są „INTELIGENTNE SPECJALIZACJE”  regionalne, rozumiane jako działanie w kierunku nowego modelu współdziałania sfery publicznej z przedsiębiorcami. Te specjalizacje po zidentyfikowaniu będą kołem zamachowym gospodarki regionu. Gospodarka światowa bazuje na zasobach i sile roboczej a nowe technologie można „przywieźć w teczce”, gorzej z zasobami i na tym trzeba bazować. To wynika też z tzw. „PODEJŚCIA TERYTORIALNEGO”, które wykorzystujemy, by wyzwolić potencjał regionu. Na uwarunkowania staramy się nałożyć mapę „STANU ISTNIEJĄCEGO” i na tym tle widać wyróżniający się potencjał aglomeracji wrocławskiej i obszaru Legnicko- głogowskiego, stanowiące 2-wa dominujące w regionie obszary rozwojowe i koncentracji zasobów w tym siły roboczej oraz firm. Trzeci wyróżniający się obszar to region „Zgorzelec- Goerlitz, Bolesławiec oraz Jelenia Góra”, który w niedługim czasie nabierze znaczenia, choć na razie jest jeszcze problemowy.  W Regionalnej Strategii Innowacji (RIS) zdefiniowane zostały branże rozwojowe jak; zdrowa żywność, nowoczesne materiały, wzornictwo przemysłowe i budowa maszyn – ale definiowanie tych branż wciąż jest procesem odrębnie identyfikowanym. Głównym instrumentem służącym rozwojowi regionu jest RPO WD i określone w nim „OSIE PRIORYTETOWE” w tym oś pt. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE”. Nad projektem RPO rozpoczną się pod koniec bieżącego miesiąca a dokładnie 28,X.2013 r. konsultacje społeczne, które zadecydują o zapisach kierunkujących wsparcie dla uczelni oraz jednostek B+R, przedsiębiorstw, poręczeń i pożyczek na cele rozwojowe. Dzisiaj to co mamy zaoferowania, to;

--  „BON NA INNOWACJE”,  polegający na możliwości korzystania z usług nauki dla przedsiębiorców w ramach MSP w wysokości do 18 tys zł na wdrożenie naukowe w przedsiębiorstwie. Takich bonów jest obecnie 300 na łączną kwotę 5,5 mln zł.

-- „PRZEDSIĘBIORCZY DOKTORANT”, doktoranci z dyscyplin poszukiwanych mogą uzyskać stypendia do kwoty 75 tys zł. / na osobę. Zaplanowano takie rozwiązanie dla 150 doktorantów pracujących w regionie nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które będą mogły być gospodarczo wykorzystane w regionie.

-- ”PROJEKT GRAND +”, jego budżet wynosi 15 mln zł. również dla 249 doktorantów studiujących na kierunkach strategicznych dla województwa Dolnośląskiego. W pierwszej edycji realizowany jest dla 79 doktorantów w drugiej dla pozostałych.

Z budżetu województwa, bez unijnego wsparcia jest realizowane działanie na rzecz klastrów, mające na celu inspirowanie sieciowych powiązań firm, instytutów B+R, Jst oraz Instytucji otoczenia biznesu. Obecnie warto zwrócić uwagę na rozwój 4-ech z nich jak; Polski klaster budowlany, Nutribiomed, Simonatech oraz Said Klaster. Klastry i działania na ich rzecz, chcemy prowadzić, katalizując rozwój Dolnego Śląska.

Jerzy Majchrzak, Departament Innowacji, Ministerstwo Gospodarki, przedstawił projekt „PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r.”, jednocześnie pogratulował możliwości współpracy Dolnego Śląska z Saksonią, pozycjonowaną na 15 miejscu na 275 regionów UE (to faktycznie szczęście uczyć się od takiego sąsiada, gdy samemu zajmuje się daleką pozycję w Europie, jest szansa czegoś się nauczyć ) Przedstawiciel MG, przedstawił propozycje kilku legislacyjnych zmian w programie, który po konsultacjach, będzie zatwierdzony przez Rząd.  Chodzi o

 • Przedsiębiorczość realizowaną przez Innowacje,
 • Zwiększenie środków na rozwój, polegające na sprawdzeniu badań w zastosowaniach przemysłowych w oparciu o 50 % udział dotacji,
 • Zwiększenie środków na badania do 80 % dotacji i 20 % pozyskanego finansowania ze strony przedsiębiorców, 
 •  Środki na wdrożenia w formie finansowania zwrotnego,
 • Wspieranie rozwoju, koncentrujące się na możliwości sprawdzania wyników badań pod zastosowania rozwojowe. 
 • Odnośnie szkoleń, których oferta jest obecnie bardzo duża, lecz na nie nie ma na nie dostatecznego popytu, chcemy taki popyt wywołać w postaci „BONU SZKOLENIOWEGO”, tak, by szkolenia mogły być zamawiane pod potrzeby. Jednocześnie, tak się składało, że mimo iż wpływało bardzo dużo wniosków o sfinansowanie innowacyjnych projektów, to wybieraliśmy głównie te spośród nich, które nie niosły ze sobą nadmiernego ryzyka. Stąd stawiamy teraz na konsultacje ze środowiskiem nauki oraz przedsiębiorstw, by ustalić właściwe kierunki zmian, uwzględniające w większym zakresie poziom ryzyka gospodarczego, przy zastosowaniu procedur monitoringu jak również systemu auto monitorowania ze strony przedsiębiorcy.  Ministerstwo Gospodarki chce skierować uwagę na;
 • Restrukturyzację,
 • Sprawną likwidację upadłych przesiębiorstw w sposób umożliwiający przedsiębiorcy ponowne wejście na rynek po doświadczeniach doznanej porażki. 
 • Wsparcie dla własności intelektualnej zapeniającej konkurencyjną pozycję przedsiębiorcom,
 • Udoskonalenie procedur zamówień publicznych,
 • Rozwój PPP.

Jednocześnie Polski Rząd zobowiązał się, że zwiększy nakłady na B+R w 2020 r do poziomu 1,7 % zbliżając się do poziomu Europejskiego (Europa ma 2 %) z jednoczesną zmianą proporcji finansowania w stosunku 1:1, publiczne do prywatnego. To jest ogromne wyzwanie stojące przed Polską, bez niego nie będzie szans na dynamiczny rozwój gospodarki. Organizowane konkursy w sferze B+R, będą wymagały od zgłaszających projekty, zapewnienia deklaracji o 50 % dofinansowaniu tych projektów ze strony przedsiębiorców, jednocześnie będą oni mogli korzystać z ulg podatkowych obejmujących poniesione nakłady na badania.

MG stawia na rozwój e-gospodarki oraz internacjonalizację przedsiębiorstw, co staje się koniecznością ze względu, iż Polski rynek wewnętrzny jest zbyt mały (tym bardziej, że mamy na nim do czynienia z międzynarodową konkurencją, spychającą Polskich przedsiębiorców do „narożnika”)

Dr Dirk Orlamünder, Dyrektor Departamentu, Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu, odniósł się do saksońskiej polityki wspierania innowacyjności, jej sukcesów i porażek, podkreślając, że Saksonia opiera swoją politykę w zakresie innowacyjności o Regionalną Strategię Innowacji (RIS) w której koncentrują się na wsparciu swojej bazy przemysłowej. Aktualizacja RIS została dokonana w bieżącym roku.  W Saksonii jest dużo przedsiębiorstw należących do sektora MSP, działających w warunkach silnej konkurencji, starających się utrzymać swoją pozycję na rynku. Saksonia dzięki tej determinacji stała się regionem traktowanym jako „Leader Innowacji” zajmując 15 miejsce w rankingach europejskich (wśród 275 regionów). O tej pozycji zadecydowała współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw ze światem nauki, wysoka pozycja regionu pod względem ilości posiadanych i zgłaszanych patentów. Udział wydatków na B+R jest w Saksonii wyższy o 0,2 % od średniej w UE (2,2%) ale finansowanie tych wydatków ze strony podmiotów prywatnych nie jest jeszcze zgodne z oczekiwaniami i nie przekracza 30 %, ale jednak i tak stanowi dość duży poziom świadcząc o dojrzałości firm w tym zakresie.  Ważna jest dla rozwoju prowadzona od dawna polityka klastrowa. Klastry otrzymują w okresie inicjacji i inkubacji na swoim początku działalności znaczne dofinansowanie, które powoli zanika przenosząc koszty na zasadzie samofinansowania. Podkreślił też znaczenie działań na rzecz internacjonalizacji Saksońskiej Gospodarki prezentując konkretne przykłady.

       Na tym zakończyła się I-sza część forum a w drugiej zaplanowano 2-wa odrębne warsztaty, które przybliżę i całość spróbuję posumować w kolejnym e-mailu.

       Poddając się refleksji, widać jednak na pierwszy rzut oka, wyraźne różnice jakościowe w podejściu do tematyki Forum;

Saksończycy w odróżnieniu do Dolnego Śląska, przedstawiają konkretne rozwiązania praktyczne, my natomiast po raz kolejny promujemy (przy okazji rozdaną wszystkim uczestnikom) Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. Dał temu delikatnie znać jeden z niemieckich referentów podczas prowadzonych warsztatów w 2-giej części forum.

Pozdrawiam, Leszek Pieczyński

 

Biznes »

3 lutego 2016 Regionalne Property Forum Katowice 11-12 lutego 2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach   Główne tematy...
28 stycznia 2016 Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach Główne nurty tematyczne   Katowice, 28 stycznia...